POLITIKA PRIVATNOSTI

Želimo da vas upoznamo sa tim kako i zašto Nordeus Fondacija prikuplja i dalje obrađuje informacije o vama. Ovo obaveštenje odnosi se na zaštitu ličnih podataka koje mi, kao rukovalac podataka, prikupljamo preko svoje internet stranice dostupne na adresi www.mejkerslab.rs i dalje obrađujemo na način i za potrebe navedene u daljem tekstu ove Politike privatnosti. Nordeus Fondacija preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018; u daljem tekstu: „Zakon“)  i drugim relevantnim propisima.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo vas da odmah prestanete sa korišćenjem naše internet stranice. U suprotnom, vaše dalje korišćenje iste smatraće se vašom saglasnošću sa svim pravilima sadržanim u ovoj Politici privatnosti.

// ŠTA PRIKUPLJAMO

Informacije koje nam sami pružite

Prikupljamo informacije koje nam vi direktno pružate dok se nalazite na našim internet stranicama. Ovo uključuje:

Kontakt forma za različite projekte i akcije koje sprovodimo samostalno ili sa našim partnerima. Popunjavanjem kontakt formi dajete nam svoje lične podatke i saglasnost da ih obrađujemo, odnosno koristimo, čuvamo i analiziramo u skladu sa važećim Zakonom i ovom Politikom privatnosti. Ovo uključuje vaše ime (nije nužno da to bude i vaše pravo ime), imejl adresu, kao i sam sadržaj poruke koji može uključiti tekst i linkove ka vašem video sadržaju.

Prijava na njuzleter. Kada se prijavljujete za naš njuzleter, tokom popunjavanjem forme neophodno je da unesete svoju imejl adresu. Unošenjem imejl adrese pristajete da redovno budete informisani o aktivnostima Nordeus Fondacije. Imejl adresa je informacija koju nam ovim putem sami dostavljate.

Ostale informacije. Možete odlučiti da nam direktno pružite svoje podatke. Na primer, kada nam se javite putem mejla koji je naznačen na našoj internet stranici. Samim tim, pružate nam sve informacije koje samostalno želite.

Informacije koje automatski prikupljamo

Kada pristupite ili vršite pretragu na našim internet stranicama, mi automatski prikupljamo određene podatke o vama. Ovo uključuje:

Podaci o posetiocu. Prikupljamo određenu količinu podataka od onog trenutka kada stignete na naše vebsajtove. Ovo može uključiti podatke o hard disku ili softveru vašeg računara (IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa, lokacija) koji nam omogućavaju da pružimo prilagođen korisnički pristup internet stranici.

Informacije koje smo prikupili uz pomoć kolačića. Izvor iz kog nam stižu podaci o vama kao korisniku su i kolačići, to su male jedinice podataka koje vaš internet pretraživač skladišti na uređaju putem kojeg pristupate našoj internet stranici i upućuje ih ka nama kada ste na našoj internet stranici. Ove podatke koristimo kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo, da razumemo bolje vas i vaše potrebe i da njima prilagodimo izgled sadržaja naše internet stranice. Zbog važnosti svih ovih podataka, prvo obaveštenje koje dobijate kada uđete na naš sajt je baš u vezi sa kolačićima. Za dodatne informacije o obradi vaših ličnih podataka putem kolačića, posetite našu Politiku kolačića preko sledećeg linka: politika kolačića.

Podaci o lokaciji. Možemo dobiti i obraditi podatke u vezi sa vašom lokacijom. Na primer, možemo prikupiti podatke o jedinstvenoj lokaciji vašeg mobilnog uređaja (uz pomoć GPS ili Bluetooth tehnologije). Takođe, vašu približnu lokaciju možemo dobiti i uz pomoć IP adrese.

// ZAŠTO I KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Obrada vaših ličnih podataka vrši se u elektronskom formatu i može da obuhvati naročito sledeće radnje obrade: prikupljanje, razvrstavanje, korišćenje, analiziranje, otkrivanje, deljenje, čuvanje i brisanje.

Podatke o vama obrađujemo kako bismo:

  • izgradili, održavali i poboljšali našu internet stranicu
  • poboljšali doživljaj, vas korisnika, koji imate kada pretražujete sadržaj na našoj internet stranici
  • pružili vam one informacije koje vas zaista interesuju i u obliku koji u najvećoj meri odgovara vašim potrebama i preferencijama
  • omogućili učenicima srednjih škola koje su deo Mejkers lab mreže da se prijave na konkurse za različite obrazovne izazove i projekte
  • analizirali trendove koje naši korisnici svakodnevno postavljaju pred nas kao izazove kojima težimo.

// KOLIKO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Vaše lične podatke čuvamo onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarenje gore-navedene/-ih svrhe/-a njihove obrade. Rok čuvanja vaše IP adrese je do dve godine (to je period po čijem isteku naš hosting briše logove, a IP adresa je sadržana upravo u logovima).

Ukoliko je pravni osnov obrade vaših ličnih podataka vaša saglasnost i vi odlučite da je povučete, a ne postoji drugi pravni osnov za našu obradu vaših ličnih podataka, vaše lične podatke čuvamo do povlačenja te saglasnosti, osim u slučajevima kada imamo zakonske obaveze da relevantne podatke čuvamo duži vremenski period.

// SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE?

Vaši lični podaci su dostupni licima unutar sistema pripreme, uređivanja i tehničkog održavanja internet stranice www.mejkerslab.rs (koji mogu biti zaposleni u Nordeus Fondaciji ili su treća lica sa kojima Nordeus Fondacija ima ugovor o pružanju usluga izrade i održavanja naših internet stranica, kao i njihovi podizvođači). Vaši lični podaci su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa, kako u slučaju kada ih mi direktno obrađujemo, tako i onda kada to čine ta treća lica sa kojima imamo zaključene ugovore, odnosno njihovi podizvođači. Izuzetno, vaši lični podaci mogu biti dostupni i ostalim trećim licima u zakonite svrhe. Kada sa nama podelite određene informacije o sebi, postoji grupa ljudi kojima su te informacije dostupne. Detaljniji pregled tih kategorija lica je u nastavku ovog odeljka i u odnosu na njih se takođe primenjuje gore navedni princip prekograničnog prenosa podataka.

Kontakt sa nama. Kada nam se javite putem kontakt forme na internet stranici ili direktno putem mejla, sadržaju tog mejla imaju pristup samo zaposleni koji su odgovorni za komunikaciju sa vama. Sadržaj vašeg mejla ne delimo, ne prodajemo niti poklanjamo licima koja nisu naši zaposleni. Izuzetke predstavljaju lica koja nisu deo našeg tima ali mogu imati pristup vašim podacima zbog toga što su:

  • Naši partneri. Vaše podatke možemo podeliti sa poslovnim saradnicima, konsultantima, i drugim pružaocima usluga kojima su ti podaci potrebni kako bi nam pomogli u izvršavanju dnevnih aktivnosti.
  • Predstavnici državnih organa. Vaše podatke ćemo podeliti sa predstavnicima državnih organa, ukoliko za to bude postojao pravni osnov i zvaničan zahtev. U slučaju da nam takav zahtev stigne, lice na koje se podaci odnose ćemo u najkraćem roku obavestiti o tome osim ukoliko je zakonom predviđeno da to ne smemo da učinimo.

Takođe, vaše podatke možemo upotrebiti radi pokretanja i vođenja odgovarajućih pravnih postupaka u slučaju da vaša aktivnost na našoj internet stranici i/ili u vezi sa njom predstavlja povredu ove Politike privatnosti, pravila korišćenja naše internet stranice, drugih postojećih pravila i procedura i/ili zakona ili drugih pravnih propisa Republike Srbije, a sve kako bismo zaštitili naša prava, prava kompanija koje su naše članice i/ili drugih korisnika naše internet stranice ili bilo kog drugog lica.

Prilikom kreiranja različitih izveštaja o trendovima na našoj internet stranici, vaši podaci mogu biti inkorporirani u grupne prikaze pojedinačnih trendova, ali tako da ni u kom slučaju neće biti moguća identifikacija vas kao korisnika.

// PO KOM OSNOVU OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Saglasnost za obradu vaših ličnih podataka je pravni osnov za njihovu obradu i možete je opozvati u svakom trenutku, s tim da opoziv ne utiče na zakonitost obrade vaših ličnih podataka koja je vršena pre tog opoziva. Za maloletna lica ispod 15 godina starosti, saglasnost daje roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica. U slučaju opoziva, dalja obrada vaših ličnih podataka će prestati u najkraćem razumno mogućem roku, osim u slučaju kada za obradu postoji drugi pravni osnov.

Pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka može da bude i ostvarivanje legitimnog interesa Nordeus Fondacije ili trećeg lica (kao što su, primera radi, naši poslovni partneri), a sve u vezi sa funkcionisanjem naše internet stranice i/ili postupanjem koje se odnosi na korišćenje naše internet stranice.

// LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Naša internet stranica može sadržati linkove ka drugim internet stranicama. Nordeus Fondacija nije odgovorna za politike privatnosti ili sadržaje tih drugih internet stranica. Naš savet je da uvek pročitate politike privatnosti tih internet stranica kako biste bili sigurni kako se vaši lični podaci obrađuju i da li su adekvatno zaštićeni.

// KOJA PRAVA IMATE U VEZI SA OBRADOM VAŠIH PODATAKA?

U pogledu sopstvenih Ličnih podataka, a u skladu sa uslovima predviđenim Zakonom, imate pravo da u svakom trenutku zatražite informacije o obradi svojih ličnih podataka i da im pristupite, kao i da tražite njihovu kopiju, ispravku, dopunu ili brisanje, ograničenje njihove obrade, da prigovorite njihovoj obradi (kada se ista vrši na osnovu legitimnog interesa ili za potrebe direktnog marketinga) i pravo na prekid njihove obrade, i (gde je to primenljivo) prijem ili prenos podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, kao i pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade.

Ukoliko je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja. Nakon povlačenja saglasnosti, dalja obrada tih podataka nije dozvoljena osim ukoliko za nju postoji drugi pravni osnov.

Takođe, Nordeus Fondacija je obavezna da obezbedi da se, u meri u kojoj su primenjiva, gore-navedena prava poštuju i da se omogući njihovo ostvarivanje u Zakonom predviđenim rokovima.

U slučaju bilo kakve nedozvoljene obrade vaših ličnih podataka, imate pravo na zakonom predviđenu pravnu zaštitu, uključujući i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo na obraćanje sudu radi zaštite svojih prava.

// KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa obradom vaših ličnih podataka ili ukoliko želite da ostvarite neko od gore-navedenih prava, molimo da nas kontaktirate putem sledeće adrese ili adrese elektronske pošte:

Nordeus Fondacija

Milutina Milankovića 11,

11070 Beograd, Srbija,

e-mail: infi@nordeusfondacija.org

// IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Svako korišćenje internet stranica Nordeus Fondacije podleže opisanim uslovima i pravilima. Sadržaj ove Politike privatnosti možemo izmeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i posebne saglasnosti korisnika. Svaka izmena Politike privatnosti biće objavljena na ovoj internet stranici. Zbog toga vas pozivamo da periodično proveravate njenu sadržinu da biste blagovremeno bili informisani o eventualnim promenama. Ukoliko nakon toga nastavite da koristite naše vebsajtove, smatraće se da ste saglasni sa novom sadržinom Politike privatnosti.